BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

165 315 028

+10,48%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

6 311

+10,04%

do roku 2019


5 630,40

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

680,78

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 743,96

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

185,49

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czerwonak w 2020 roku były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 23,6% wszystkich dochodów Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Czerwonak z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się zaledwie o 0,14 p.p. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 78,98% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Czerwonak w 2020 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 26,6 mln zł i generowały 16,10% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy ze sprzedaży mienia (wykonane w wysokości 6,8 mln zł) oraz wpływy z najmu i dzierżawy (wykonane w wysokości 2,4 mln zł).


10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.


Dochody Gminy CZERWONAK w 2020 r.


Dochody podatkowe Gminy cZERWONAK w 2020 r.W 2020 r. skuteczność pracowników Urzędu Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych była bardzo wysoka. Łączna wartość dotacji pozyskanych w 2020 r. wyniosła ponad 15 mln zł, z czego na rachunek budżetu Gminy w 2020 r. wpłynęło ponad 6,3 mln zł. Dofinansowanie dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

  • infrastruktura - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 12.204.480,03 zł;

  • informatyzacja - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 886.954;

  • oświata - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 320.168,26 zł;

  • pomoc społeczna - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 1.681.956,06.


ŚRODKI OTRZYMANE W 2020 R. NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW


WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

163 047 063

+4,85%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

6 225

+14,09%

do roku 2019


5 223,04

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 001,55

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

6 254 833

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 969 056

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach wydatków, w 2020 r. Gmina Czerwonak najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań
z zakresu
oświaty i wychowania (42,4 mln zł, co stanowiło 26,06% budżetu zrealizowanego przez Gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Wydatki
z obszaru
pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 46,4 mln zł, co stanowiło 28,47% budżetu Gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków Gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach
transportu i łączności (29,4 mln zł), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. kosztowało ponad 14 mln zł, co stanowiło 8,60% wydatków Gminy.


kierunki wydatków Gminy CZERWONAK W 2020 R.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2020 r.

53 096 844

-8,03%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

2 027

-8,40%

do roku 2019


2 267 945

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

10 670 309

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

32,12 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

20 465,17

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Czerwonak na koniec 2020 r. wyniosło 53 mln zł i stanowiło ponad 32% wykonanych dochodów. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy zmniejszyła się o 8,03%, co należy ocenić pozytywnie. Gmina dokonuje sukcesywnej spłaty zadłużenia, minimalizując przy tym wysokość pozyskiwanego finansowania zwrotnego. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


kształt wpf gminy czerwonak wg założeń na dzień 17.12.2020 r.