INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI608 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,93 km

nowej sieci

wodociągowej

186 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

96,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 481 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,48 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

36 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

55,0%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEGmina Czerwonak należy do związku międzygminnego GOAP, w związku z czym Gmina nie ponosi wydatków w związku z gospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Nie uzyskuje również opłat z tego tytułu (dochody
i wydatki nie są uwidocznione w budżecie Gminy). Z danych udostępnionych przez GOAP wynika, że koszty odbioru odpadów z terenu Gminy Czerwonak w 2020 r. wyniosły 4,3 mln zł podczas gdy w 2019 r. koszty te kształtowały sią na poziomie 2,2 mln zł. Znaczący wzrost wynikał m.in. ze wzrostu masy odpadów odebranych od mieszkańców oraz wzrostu stawek jednostkowych unieszkodliwiania odpadów w zakładzie unieszkodliwiania odpadów.


Dnia 2 listopada 2020 r. na posiedzeniu Zgromadzenia ZM GOAP podjął decyzję o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na konieczność dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują wyższe stawki, tj. 28,00 zł (+12,00 zł) dla budynków do 4 lokali mieszkalnych oraz 25,00 zł (+11,00 zł) dla budynków powyżej 4 lokali mieszkalnych za odpady zbierane
i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej nieruchomoś
ć. W przypadku odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny są to opłaty w wysokości 56,00 zł (+8,00zł) dla budynków do 4 lokali mieszkalnych oraz 50,00 zł (+8,00 zł) dla budynków powyżej 4 lokali mieszkalnych.


11 100,13

Odebrane odpady

komunalne (tony)

4 816,29

Odebrane odpady

segregowane (tony)

6 283,84

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.11 548,24

Odpady odebrane

z nieruchomości i PSZOK (w tonach)

448,10

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,42

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

29 440 515

-17,90%

do roku 2019


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 6 mln zł. Spadek wydatków w tym obszarze wynika przede wszystkim ze zmniejszenia skali wydatków zrealizowanych w obszarze związanym z infrastrukturą kolejową. W 2020 r. Gmina Czerwonak zakończyła bowiem realizację zadania pn. "Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie", którego realizacja w znacznej części została sfinansowana w 2019 r. (15,8 mln zł). W 2020 r. na realizację zadania wydatkowano 3,6 mln zł.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.14

Liczba linii

autobusowych

8

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

169,6

Długość linii

autobusowych (w km)

55

Liczba nowych

lamp ulicznych


1,99

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

0,15

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

2,72

Długość wybudowanych

chodników (w km)

864

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych


Nowa ścieżka rowerowa z chodnikiem na drodze między Kicinem a Klinami

Nowa ścieżka rowerowa z chodnikiem na drodze między Kicinem a Klinami


GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

3 448 738

-13,76%

do roku 2019


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 500 tys. zł, głównie na skutek zmniejszenia wysokości kar i odszkodowań wypłacanych z budżetu Gminy Czerwonak na rzecz osób fizycznych i prawnych. Wypłata odszkodowań następowała na skutek postępowań administracyjnych ustalających odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie tzw. specustawy drogowej, prowadzonych przez Starostę Poznańskiego lub Wojewodę Wielkopolskiego.


169

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

5

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

6

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


47

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

3

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

6

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


0,3

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

19,8

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

19,8

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)