INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2020 r.:

26 234 722
-0,40%
do roku 2019


GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY


INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆŁączne wydatki poniesione przez Gminę Czerwonak w 2020 r. w zakresie transportu i łączności wyniosły ponad 19,6 mln zł, z czego:

 • 3,9 mln zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie infrastruktury kolejowej;

 • 3,1 mln zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych;

 • 12,3 mln zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie dróg gminnych;

 • 123,7 tys. zł wydatkowano na realizację pozostałych zadań związanych z transportem i łącznością.


budowa dróg na terenie gminy

Koszt: 6.713.287,06 zł

Dodatkowo należy uwzględnić kwotę 3.536.763,26 zł wprowadzoną na wydatki niewygasające w 2021 r.


W ramach zadania zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w 2019 r.:

 • budowa ul. Rolnej w Kicinie (inwestycja uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu przeznaczonego m.in., na poprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, kwota dofinansowania: 76.500 zł);

 • budowa ulic Działkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku (inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.051.016 zł);

 • budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku (inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 854.669 zł).


W 2020 r. wykonano:

 • dodatkowe miejsca postojowe przy ul. Lipowej w Bolechówku wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montażem 2 wiat autobusowych,

 • odcinek ul. Wierzbowej w Potaszach (przejście dla pieszych w ciągu ul. Lipowej),

 • odcinek kanalizacji deszczowej (uzupełnienie) na ul. Świerkowej w Promnicach,

 • odcinek kanału technologicznego na ul. Cysterek w Owińskach.


Rozpoczęto następujące inwestycje drogowe z planowanym zakończeniem w 2021 r.:

 • budowa ul. Jonschera w Kicinie (inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 873.693,18 zł);

 • budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach (inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 685.034,39 zł).


Ogłoszono postępowania przetargowe dla inwestycji przewidzianych do realizacji w 2021 r.:

 • budowa ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie,

 • budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku.


budowa ul. Rolnej w Kicinie

Kicin, ul. Rolna

Czerwonak, ul. Dzialkowa

Czerwonak, ul. Działkowa

Czerwonak, ul. Konwaliowa

Czerwonak, ul. Konwaliowa


Czerwonak, ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa i Malinowa

Czerwonak, ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa i Malinowa

Kicin, ul. Jonschera

Kicin, ul. Jonschera

Koziegłowy, ul. Topolowa i Lipowa

Koziegłowy, ul. Topolowa i Lipowa


budowa dróg na terenie POWIATU

Koszt: 3.165.344,00 zł


W 2020 r. wykonano:

 • rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem,

 • przebudowę drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny.


Wykonano dokumentację projektową rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W 2020 r. nastąpiły płatności częściowe. Kontynuacja prac projektowych w roku 2021.


Droga powiatowa na odcinku Kicin - Kliny

Droga powiatowa na odcinku Kicin - Kliny

Droga powiatowa na odcinku Kicin - Kliny

Droga powiatowa na odcinku Kicin - Kliny

Droga powiatowa na odcinku Kicin - Kliny

Droga powiatowa na odcinku Kicin - Kliny


inwestycje w infrastrukturę kolejową


Koszt: 3.980.862,47 zł


W 2020 r. wydatkami objęto następujące zadania:

 • Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie;

 • Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach;

 • Węzeł przesiadkowy Czerwonak - refundacja dla spółki P. W. Transkom Sp. z o.o.


POZOSTAŁE INWESTYJCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPOZOSTAŁE zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 r.Dodatkowo należy uwzględnić kwotę 856.623,21 zł wprowadzoną na wydatki niewygasające w 2021 r.