REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Czerwonak w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Czerwonak do 2020 roku, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Wójta w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.26


dokumentów i programów strategicznych Gminy było realizowanych w 2020 roku,
w tym:
5

z obszaru

ochrony środowiska

8

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


3

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru

oświatyKrótki opis realizacji


STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERWONAK NA LATA 2012-2020

Niniejszy dokument zawiera długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju Gminy. Pozwala on przyjąć takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Realizacja Strategii w 2020 roku odbywała się przez poszczególne komórki merytoryczne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy. Zgodnie z celami określonymi w Strategii i zamierzeniami Gminy w długim okresie, realizowano szereg polityk i dokumentów, polegających na wykonywaniu zadań własnych Gminy.


gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie czerwonak na lata 2015-2020

Realizacja założeń Strategii w 2020 roku odbywała się poprzez realizację programów: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; Program współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi; Gminny Program Wspierania Rodzin „Nasza rodzina”; Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym Mieszkańcom Gminy Czerwonak „Zachowaj Radość Życia”. Szereg działań podejmowanych w ramach w/w dokumentów strategicznych przedstawiono poniżej, w ramach informacji o realizacji poszczególnych Programów w 2020 roku.


gminny program pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom gminy czerwonak "zachowaj radość życia" na lata 2015-2020

W 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, dostosowano podejmowane inicjatywy w ramach niniejszego Programu do obowiązujących restrykcji. Podjęto następujące działania w ramach Programu:

 • odbyło się jedno „Spotkanie czwartkowe” czyli spotkanie towarzysko-integrujące, zapobiegające poczuciu osamotnienia i izolacji osób zależnych (spotkanie odbyło się na otwartej przestrzeni);

 • zorganizowano odwiedziny w miejscu zamieszkania seniorów z okazji Dnia Seniora i przekazanie życzeń, upominku oraz poczęstunku;

 • Przekazano maseczki ochronne grupie mieszkańców Gminy. W grudniu, na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia, przekazano paczki ze słodkościami oraz poczęstunek wigilijny.


gminny PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CZERWONAK NA LATA 2014-2020

W ramach realizacji Programu w 2020 r. podjęto następujące działania:

 • na stronie internetowej GOPS upowszechniano niezbędne informacje dotyczące uzyskania wsparcia w zakresie przemocy w rodzinie, dyżurów pracowników socjalnych oraz bieżących informacji o planowanych bądź wykonanych działaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • w gminnej gazetce „I WIESZ WIĘCEJ” rozpowszechniano informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, miejsc uzyskania pomocy w tym zakresie, przeprowadzonej kampanii pt. „Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa” - kampanią objęto 28 osób doświadczających przemocy i 29 dzieci;

 • zorganizowano szkolenia skierowane do przedstawicieli służb i instytucji tj. Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oświata, służba zdrowia, policja, kuratorzy;

 • upowszechniano materiały informacyjno-edukacyjne– w formie plakatów, broszurek i ulotek dla ofiar, świadków i sprawców przemocy w ramach kampanii „Reaguj na przemoc”, „Przemoc boli”, oraz „Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa”;

 • objęto wsparciem specjalistycznym osoby doznające przemocy w rodzinie i świadków przemocy poprzez wielozakresowe poradnictwo (psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne i inne) oraz działalność informacyjną – ilość rodzin 65 (ilość osób w rodzinach 214, w tym: kobiet – 63, mężczyzn – 73, w tym dzieci – 78);

 • zapewniono schronienia osobom/dzieciom doznającym przemocy w rodzinie poprzez umieszczenie w zawodowej rodzinie zastępczej – 5 dzieci;

 • motywowano, kierowano ofiary przemocy do podjęcia terapii indywidualnej lub grupowej – 37 osób, w tym 19 osób podjęło działania;

 • odizolowano osoby stosujące przemoc w rodzinie od członków rodziny – 5 osób, motywowano i wskazywano sprawcom przemocy domowej pozytywne aspekty wynikające ze zgłaszania się do uczestnictwa w programach adresowanych do sprawców przemocy domowej, edukacyjno-korekcyjnych - 33 osób, w tym 11 osób podjęło działania;

 • odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano 43 Grupy Robocze, zwołano 203 posiedzenia Grup Roboczych, udział zainteresowanych w Grupach Roboczych 66 osób;

 • odbyły się Małe Zespoły na Rzecz Wsparcia Dziecka i Rodziny (spotkania przedstawicieli szkół z GOPS) – ilość rodzin – 45, ilość zespołów 3.


gminny program przeciwdziałania narkomanii w gminie czerwonak na lata 2018-2020

W 2020 roku realizowano cel szczegółowy Programu dotyczący podniesienia stanu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemu zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi poprzez podnoszenie kompetencji osób dorosłych dot. niebezpieczeństw związanych ze środkami psychoaktywnymi oraz poprzez udział w kampaniach profilaktycznych. Sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, iż nie wszystkie działania w ramach niniejszego Programu udało się zrealizować zgodnie z pierwotnymi założeniami.

gminny program promocji zdrowia "zdrowa gmina czerwonak" na lata 2014-2020

W 2020 roku realizowano cele szczegółowe Programu dotyczące: podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz upowszechnienia wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia; upowszechnienie wiedzy z zakresu oddziaływania na własne zdrowie i promowanie działań zapobiegającym zachorowaniu; zwiększenie dostępności do podstawowych badań profilaktycznych w kierunku chorób cywilizacyjnych, w celu wykrycia nieprawidłowości; planowanie strategiczne i optymalizacja działań profilaktycznych i zdrowotnych.

Realizacja Programu w 2020 roku odbywała się poprzez:

 • wydanie informatora gminnego;

 • zwiększenie popularności aktywności fizycznej - organizację zajęć promujących aktywność fizyczną;

 • realizację Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w gminie Czerwonak;

 • koordynację i realizację działań profilaktycznych i zdrowotnych na terenie gminy: badań mammograficznych, cytologicznych, badań PSA, densytometrycznych kości, słuchu, szczepień przeciw grypie oraz przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.


Program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla gminy czerwonak

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 328/XXXVIII/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Czerwonak". W 2020 roku w ramach realizacji niniejszego Programu wykonano dokumentację kosztorysową dotyczącą wyceny najpilniejszych prac remontowych do wykonania w Pałacu w Owińskach.


plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

W 2020 roku realizowano założenia niniejszego Planu zgodnie z założeniami przyjętymi w budżecie na 2020 rok.


wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy czerwonak w latach 2018-2022

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 450/L/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak w latach 2018-2022. Zgodnie z założeniami niniejszego Programu, w 2020 roku zostały zrealizowane następujące działania:

 • remonty lokali i budynków komunalnych, w ramach środków przyznanych z budżetu Gminy na ten cel;

 • została zrealizowana sprzedaż budynku mieszkalnego w Owińskach, Plac Przemysława 4;

 • dla nowo wybudowanych budynków została wprowadzona stawka czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej.

Nie zrealizowano natomiast podwyżki czynszów, która była dopuszczana przez Program.


gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w gminie czerwonak na 2020 rok

W 2020 roku realizowano cele szczegółowe Programu dotyczące:

 • dążenia do ograniczenia negatywnych skutków spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodziny;

 • przeciwdziałania pojawianiu się problemów alkoholowych na poziomie lokalnym;

 • wzmacnianie zasobów w środowisku lokalnym na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja Programu odbywała się m.in. poprzez:

 • organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • zapewnienie rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do specjalistycznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;

 • podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych - realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego i promocji zdrowia Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej;

 • udział w kampanii profilaktycznej;

 • podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - organizacja szkoleń; wspieranie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy czerwonak w 2020 roku

W 2020 roku realizowano niniejszy Program poprzez:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt (zapewniono opiekę 35 bezdomnym psom i 1 bezdomnemu kotu z terenu gminy Czerwonak - nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich);

 • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt i usypianie ślepych miotów w schronisku dla zwierząt;

 • zapewnienie opieki (dokarmiania) dla kotów wolnożyjących (wydano 295 kg karmy);

 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 • współpracę z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;

 • elektroniczne znakowanie psów; sterylizację, kastrację, usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących (wydano 77 skierowań na zabiegi sterylizacji / kastracji);

 • odławianie bezdomnych zwierząt.


program współpracy na 2020 rok gminy czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 i związane z tym obostrzenia, podjęto decyzję o realizacji zaplanowanych na rok 2020 zadań publicznych w ograniczonym zakresie.

W 2020 roku zlecono zadania publiczne organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach następujących obszarów:

1) ochrona i promocja zdrowia:

 • organizacja i promocja honorowego poboru krwi i rejestracji dawcy szpiku kostnego w banku szpiku,

 • rehabilitacja ruchowa chorego,

 • organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czerwonak, zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym;

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców gminy;

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: inicjatywy kulturalne;

4) ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka w 2020 r.


strategia rozwoju oświaty gminy czerwonak na lata 2015-2020

W 2020 roku podjęto następujące działania w ramach niniejszej Strategii:

 • modernizacja budynków szkół;

 • zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, w tym materiałów edukacyjnych;

 • organizacja zajęć wyrównawczych;

 • organizacja zajęć z psychologiem dla uczniów, z zakresu samodyscypliny oraz motywacji;

 • nagrody finansowe i stypendia dla uczniów;

 • wykorzystanie w procesie kształcenia narzędzi multimedialnych (komputery, tablety, filmy, prezentacje) w celu większego zainteresowania dzieci i młodzieży przedmiotem.

Program Pilotażowy dla gminy Czerwonak 2020 polegający na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Logo Zbierajmy Deszczówkę


Program wprowadzono Uchwałą nr 228/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - Program Pilotażowy dla Gminy Czerwonak na rok 2020. W roku 2020 przekazano dotacje związane z zakupem zbiorników na wody opadowe w łącznej wysokości 18.294,69 zł. Złożono 86 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano 77 umów.


program ochrony środowiska dla gminy czerwonak na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Logo Gminny program wymiany pieców


W 2020 roku wydatkowano środki z budżetu w wysokości 127.087,81 zł na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak.

Podjęto również działania związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci wewnętrznej z przyłączami w rejonie ul. Poprzecznej w Owińskach oraz przyłącze do przedszkola od ul. Sportowej i przyłącze do budynku apteki od ul. Parkowej.


plan gospodarki niskoemisyjnej gminy czerwonak wraz z suplementem - elementy zrównoważonej mobilności miejskiej

Logo Chroń Środowisko Walcz ze smogiem


W ramach realizacji niniejszego Programu w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • wymiana systemu ogrzewania,

 • termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków;

 • rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych;

 • budowa, wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw rtęciowych, sodowych na oprawy LED-owe.


lokalny program rewitalizacji dla gminy czerwonak na lata 2016-2023

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 354/XLII/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 września 2017 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2016-2023".

W 2020 roku, w ramach realizacji niniejszego Programu, realizowano zadanie związane z modernizacją dworca w Bolechowie.


studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czerwonak

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, czyli terytorialne ramy rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym. Na podstawie zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 2020 roku opracowano 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


gminny program wspierania rodzin "nasza rodzina" na lata 2019-2021 w gminie czerwonak

W 2020 roku realizowano następujące działania związane z założeniami niniejszego Programu:

 • inicjowano zadania i działania, mające na celu poprawę sytuacji osób i rodzin, które przeżywały różnego rodzaju trudności, problemy oraz kryzysy

 • uruchomiono infolinię ze specjalistycznym wsparciem psychologicznym oraz informacyjno - pomocową z dyżurami pracownika socjalnego, czynną od 7:15 do 19:00;

 • przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach przeciwdziałania eskalacji zjawiska przemocy podczas pandemii koronawirusa, która objęła 28 dorosłych osób, doświadczających przemocy i 29 dzieci. W ramach tego działania pracownicy ośrodka przygotowali i dostarczyli tym osobom pakiety awaryjne składające się z wytycznych jakie należy zastosować w razie przemocy domowej oraz pakiet higieniczny w związku z reżimem sanitarnym, zawierający maseczki i płyn do dezynfekcji;

 • realizowano również działania w ramach poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, terapeutycznego i rodzinnego;

 • realizowano zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych "500+", świadczeń "dobry start", świadczeń rodzinnych orz świadczeń pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


gminny program osłonowy "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. W 2020 roku ze wsparcia w ramach niniejszego Programu skorzystało 326 osób. Łącznie na ten cel w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 191.562,00 zł.


program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy czerwonak na lata 2013-2032

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 347/XLIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2014 r. Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Zadanie realizowane jest w trybie ciągłym.


strategia rozwoju elektromobilności gminy czerwonak "nie ma przyszłości bez elektromobilności"

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 242/XXV/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności". Celem Strategii jest poprawa powietrza poprzez upowszechnienie elektromobilności w codziennych dojazdach realizowanych przez mieszkańców Gminy Czerwonak.


gminny program wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w gminie czerwonak na lata 2020-2024

W 2020 roku realizowano cel szczegółowy Programu: Zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się. Realizacja Programu odbyła się poprzez:

  • uruchomienie transportu dla osób z niepełnosprawnością - refundację poniesionych kosztów usługi transportowej dla osób z niepełnosprawnością;

  • udział w konkursie grantowym dla jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych".


Logo Sołectwo Kliny

strategia rozwoju sołectwa kliny na lata 2020-2025

Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025 został poddany konsultacjom w dniach od 5 października 2020 r. do 15 października 2020 r.. Strategia przedstawia zasoby Sołectwa Kliny oraz pozwala określić kierunki poprawy warunków życia na tym terenie. Uchwała została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr 261/XXVII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025. Bieżące informacje o podejmowanych działaniach publikowane są przez Sołtysa na profilu Facebook.