ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

46 555 908
+24,34%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Czerwonak na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 24 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły blisko 33 mln zł. Potwierdzają to również dane zawarte w analizie porównawczej (Ocena ogólna - Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin), z której wynika wzrost uzyskiwanych rokrocznie dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.


40 783 913

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

3 050 657

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

379 570

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.


W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 5.873 dzieci.


Na wskazany cel wydatkowano 32.917.501,94 zł.


Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 3.857 dzieci.


Całkowita kwota świadczenia wyniosła 1.132.050,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Czerwonak w 2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


W 2020 roku świadczeniami pieniężnymi objęto 259 rodzin a niepieniężnymi 109 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 141 rodzin.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJdokumenty strategiczne i programowe gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane w 2020 roku

  • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwonak na lata 2014-2020;

  • Gminny Program Wspierania Rodzin „Nasza Rodzina” na lata 2019-2021 w Gminie Czerwonak;

  • Gminny Program Pomocy Dorosłym Osobom Niepełnosprawnym i Starszym Mieszkańcom Gminy Czerwonak „Zachowaj Radość Życia” na lata 2015-2020;

  • Gminny Program osłonowy “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


projekty i inicjatywy realizowane przez gops

  • Obsługa bezrobotnych mieszkańców Gminy Czerwonak przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Beneficjentami porozumienia są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu osoby bezrobotne z terenu Gminy Czerwonak. W roku 2020 zostało przyjętych 16 osób bezrobotnych. Celem nadrzędnym współpracy jest zwiększenie dostępności usług PUP w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie gminy zamieszkania osób bezrobotnych (osoba bezrobotna kontaktuje się z urzędnikami PUP i doradcą zawodowym w miejscu na terenie gminy, w której zamieszkuje bez konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do Poznania).


  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (FEAD) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – „Podprogram 2019”. Celem Programu było udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. W ramach Programu Gmina otrzymała 13.364 kg produktów żywnościowych. Z otrzymamych produktów przygotowano 1.027 paczek żywnościowych o łącznej wartości 58.207 zł, które przekazano dla 218 mieszkańców Gminy Czerwonak.


  • Projekt „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.


  • Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Rok 2020 kończył I edycję projektu. Program skierowany był dla mieszkańców Gminy Czerwonak, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w niekorzystnej sytuacji życiowej, w szczególności z uwagi na przeżywanie kryzysu w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ze względu na zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W czasie trwania projektu zrealizowano 4 464 godziny usług specjalistycznych, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 431 osób.


  • "Nakrętką w Serce" - gminna akcja zbierania nakrętek dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Gminy Czerwonak akcja zbierania plastikowych nakrętek do koszy w kształcie serca rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na terenie gminy stanęły cztery "Serca" - dwa w Czerwonaku oraz dwa w Koziegłowach. Od czerwca do grudnia 2020 roku zebrano ponad 1 200 kilogramów nakrętek, które trafiły do zainteresowanych osób. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży, osoby potrzebujące przeznaczyły na leczenie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego.


Gops w czasie pandemii covid-19

Rok 2020 był rokiem, w którym zarówno klientom jak i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku przyszło zmierzyć się z nową, niezwykle trudną i wymagającą rzeczywistością spowodowaną obecnością koronawirusa SARS-CoV-2. Zmiany w funkcjonowaniu ośrodka były wprowadzane w oparciu o zalecenia służb, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, według klucza DDM, tj. dystans, dezynfekcja, maseczka.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników ośrodka postawiono przede wszystkim na ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów między pracownikami i klientami ośrodka. W tym celu przystosowano salę konferencyjną do obsługi klienta poprzez utworzenie dwóch wyposażonych w osłony z pleksi i środki dezynfekcyjne stanowisk do obsługi klienta. Ponadto przygotowano pomieszczenie, w którym klienci mogą bez kontaktu z pracownikami pobierać i wypełniać wnioski i inne druki. Przed wejściem do budynku wystawiono skrzynkę, w której klienci mogą zostawiać korespondencję. Do niezbędnego minimum zostały ograniczone wyjścia w teren pracowników socjalnych i asystentów rodzin, a praca z podopiecznymi prowadzona jest zdalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Na skutek wprowadzonych obostrzeń i funkcjonowania w tzw. zamknięciu oraz odpowiedzialności pracowników i klientów ośrodka wszystkie zadania ośrodka wynikające z obowiązujących przepisów były realizowane stacjonarnie, terminowo i nieprzerwanie.