BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.:

1 759 340

+14,58%

do roku 2019W 2020 roku Gmina Czerwonak przeznaczyła 1.759.340,43 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową. W stosunku to poprzedniego roku, jest to wzrost o 14,58%. Na obronę cywilną przeznaczono 1.983,67 zł. Na działalność straży gminnej zostały przeznaczone środki w wysokości 870.822,13 zł,
a na zarządzanie kryzysowe
390.065,92 zł.Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.:


  • zakup samochodu dla potrzeb nadzorowania realizacji zadań i nakazów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - 49.971,94 zł;

  • wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej w Urzędzie - 19.926,00 zł;

  • zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków:


1) z zakresu obrony cywilnej - 1.115,11 zł;

2) z zakresu działania straży gminnej - 30.191, 03 zł;

3) związanych z zarządzaniem kryzysowym - 212.658,31 zł;

4) w ramach pozostałej działalności - 773,67 zł;


  • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 602,70 zł;

  • zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 149.971,94 zł.