ocena ogólna - BUDŻET
KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Czerwonak na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczą o tym korzystne zmiany jakie nastąpiły w Gminie w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca, udziału wydatków na administrację w wydatkach bieżących oraz udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ogóle wydatków bieżących, które uzyskują wartości korzystniejsze niż część jednostek należących do grupy porównawczej. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 10%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Czerwonak, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2018 r. wynosiły 1044,23 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2016-2018) a w 2020 r. 1.240,69 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2018-2020).Wskaźniki w obszarze BUDŻET