ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNAKRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej uległ poprawie wskaźnik awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. Pod względem wskaźników dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, trudno porównywać sytuację Gminy Czerwonak do innych JST, z uwagi chociażby na brak danych finansowych związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dokumentach budżetowych. Duże znaczenie w tym obszarze ogrywa aktywność Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. Pracownicy Gminy Czerwonak, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2020 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 93,63 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2018 r. wyniosła 51,33 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2016-2018). Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (wydatki wzrosły z 515,29 zł na mieszkańca do 623,62 zł na mieszkańca).Wskaźniki w obszarze INFRASTRUKTURA i gospodarka komunalna