OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCY
KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Czerwonak w 2020 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. wskaźnikiem odsetka mieszkańców w wieku produkcyjnym lub wskaźnikiem zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Wskazać należy na znaczący wzrost wskaźnika salda migracji jaki nastąpił w ostatnich latach w Gminie Czerwonak wpływając tym samym na poprawę sytuacji Gminy w stosunku do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców Gminy podczas I i II tury wyborów prezydenckich, Gmina uzyskała jedną z wyższych pozycji w na tle grupy porównawczej biorąc pod uwagę wskaźnik frekwencji wyborczej.Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY