ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
KRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Czerwonak w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Czerwonak wyróżnia spadek odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców Gminy. Korzystnie na tle gmin w grupie porównawczej Gmina Czerwonak wypada biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad lekarskich, co jest efektem realizowanej przez Gminę polityki zdrowotnej i senioralnej, a także wsparcia udzielonego mieszkańcom Gminy w okresie pandemii COVID-19. Należy również wskazać na wzrost aktywności Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W analizowanym okresie nastąpił wzrost uzyskiwanych przez Gminę Czerwonak dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, co również przełożyło się na wzrost wydatków przeznaczanych na realizację zadań finansowanych ze środków własnych.Wskaźniki w obszarze ZDROWIE, pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin